R รับทำชำนาญการ ,รับทำชำนาญการพิเศษ, รับทำเชี่ยวชาญ, รับทำเชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการ

Discussion in 'Clothing, Memorabilia & Books' started by Marketplace, Jan 27, 2024.

< Previous Thread | Next Thread >
 1. Marketplace

  Marketplace Moderator Staff Member

  รับทำชำนาญการ รับทำชำนาญการพิเศษ

  รับทำเชี่ยวชาญ รับทำเชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการทุกกระทรวง ทุกกรม
  รับทำคู่มือการปฏิบัติงาน รับทำผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
  รับทำงานวิจัยทุกชนิดรับเขียนบทความทุกประเภท
  รับทำตำราและหนังสือ ผลงานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่
  ที่มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาครบถ้วนเป็นระบบ ถูกต้องชัดเจน
  ตามหลักการหรือข้อกฎหมาย ที่สามารถนำไปพัฒนางานได้ในระดับที่สูงเป็นพิเศษ
  หรือนำมาประยุกต์ใช้เป็นเทคนิคนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย...


  .

  .
   
< Previous Thread | Next Thread >

Share This Page